avatar

std::bodun::blog

PhD @ UT Austin. OS, network, heterogeneity, anything system.

2018